Oferta educativa

La nostra escola té el privilegi de poder oferir l’ensenyament obligatori en la seva totalitat. És a dir, desde l’etapa d’educació infantil fins a la finalització de la ESO.

Les tutories queden establertes de la següent forma per al curs 2021/2022:

Educació Infantil

 • P3 → Isabel Coll Morlà
 • P4 → Vicky Mascaró Picó
 • P5 →Úrsula Pons Martí

Educació Primària

 • 1r → Sandra Mercadal Truyol
 • 2n → Núria Santaella Janer
 • 3r →Josep Carreres Coll
 • 4t → Roser Gomila Sales 
 • 5è → Dora Gomila Sales
 • 6è → Damià Rotger Florit

Educació Secundària Obligatòria

 • 1r → Sisca Saura Torres
 • 2n → Glòria Marquès Herrera
 • 3r → Sita Petrus Petrus
 • 4t → Sito Pons Martí

Per altra banda, el Claustre de professorat es completa amb els següents professionals:

 • Suport a Educació Infantil → Marga Janer Martí
 • ATE a Educació Primària → Ariadna Garcia Janer
 • Mestra especialista en Educació Física → Ana Zarralanga Petriz
 • Mestra especialista en Llengua Anglesa → Tònia Torres Sans i Àngels Llufriu Huguet
 • Matemàtiques, Física i Química a ESO → Leo Florit Coll
 • Matemàtiques a 1r, 2n i 3r d’ESO → Laura Barber Florit
 • Tecnologia a ESO → Andreu Genestar Torres
 • Educació Física a ESO → Ana Zarralanga Petriz
 • Educació Artística a ESO → Sisca Saura Salord
 • Alemany a ESO → Marga Mascaró Benejam
 • Llengua Anglesa a ESO → Joan Pons Martí
 • Educació Musical a ESO → Laura Camps Cedó
 • Biologia i Física i Química a ESO → Zès Coll Marquès

El Departament d’Orientació

 • Sandra Mesquida Pons
 • Rosa Florit Barber
 • Isabel Carreras Pons
 • Sandra Gutiérrez Fernandez