Oferta educativa

La nostra escola té el privilegi de poder oferir l’ensenyament obligatori en la seva totalitat. És a dir, desde l’etapa d’educació infantil fins a la finalització de la ESO.

Les tutories queden establertes de la següent forma per al curs 2021/2022:

Educació Infantil

 • P3 → Vicky Mascaró Picó
 • P4 → Marga Janer Martí
 • P5 →Isabel Coll Morlà
 • Mestra +1→ Úrsula Pons Martí

Educació Primària

 • 1r → Sandra Mercadal Truyol
 • 2n → Susana Martí Pons
 • 3r →Txell Argelagués Febrer
 • 4t → Roser Gomila Sales 
 • 5è → Dora Gomila Sales
 • 6è → Àngels Llufriu Huguet

Educació Secundària Obligatòria

 • 1r → Laura Barber Florit
 • 2n → Glòria Marquès Herrera
 • 3r → Sita Petrus Petrus
 • 4t → Sito Pons Martí

Per altra banda, el Claustre de professorat es completa amb els següents professionals:

 • Suport a Educació Infantil → Úrsula Pons Martí
 • ATE a Educació Primària → Ariadna Garcia Janer
 • Mestra especialista en Educació Física → Ana Zarralanga Petriz
 • Mestra especialista en Llengua Anglesa → Tònia Torres Sans
 • Matemàtiques a ESO → Laura Barber Florit
 • Ciències, biologia, Física i Química a ESO → Moisès Coll Marquès
 • Tecnologia i Digitalització a ESO → Andreu Genestar Torres
 • Educació Física a ESO → Ana Zarralanga Petriz
 • Educació Artística a ESO → Sisca Saura Salord
 • Llengua Anglesa a ESO → Joan Pons Martí
 • Educació Musical a ESO → Laura Camps Cedó
 • Català i Llatí a ESO →  Gloria Marquès Herrera 
 • Castellà i Italià a ESO → Sita Petrus Petrus

El Departament d’Orientació

 • Rosa Florit Barber
 • Isabel Carreras Pons
 • Sandra Gutiérrez Fernandez