El centre

MISSIÓ

 1. Oferir una educació integral –la qual abasti el desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social- arrelada en els valors propis de la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i que es basa en la importància de la filosofia de l’ESSER i no del tenir, per potenciar els valors socials, religiosos i culturals; i que afavoreixi una actitud de respecte vers les altres creences i manifestacions culturals que es poden presentar dins i fora de la Comunitat Educativa.
 2. Educar per facilitar a l’alumnat el creixement cognitiu i afectiu, la inserció i el servei en la realitat sociocultural, específicament en la vida del poble.
 3. Educar en i per a la diversitat, fomentant l’acceptació d’un mateix i dels altres. Estar oberts a tothom amb actitud d’acollida i respecte, assumint la integració de tot l’alumnat i oferint una educació personalitzada.
 4. Afavorir la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat en el marc dels principis democràtics de convivència.
 5. Potenciar la participació i formació de tota la Comunitat Educativa dintre de la vida de l’Escola.
 6. Oferir-nos com una comunitat pedagògica basada en els principis d’una metodologia oberta i flexible, activa i creativa, participativa i plural, i que integra els eixos fe – cultura – vida.
 7. Impartir l’ensenyament en català en tots els nivells educatius i promoure l’estima i la defensa de la nostra llengua, cultura i el nostre marc geogràfic.
 8. Fomentar la consciència de pertànyer a una única humanitat i una actitud de respecte i d’obertura a la diversitat sociocultural.

VISIÓ

Volem ser una escola que:

 1. Sigui constant en l’atenció a l’alumnat, intentant respondre a les seves necessitats educatives i personals.
 2. Mantengui unes relacions estretes i fluïdes amb les famílies per tal d’afavorir una mateixa línia educativa en el dia a dia de la vida de l’alumne/a.
 3. Sigui una Comunitat oberta i compromesa amb l’entorn natural i social.
 4. Disposi d’un equip humà adaptable als canvis socials, a les necessitats  de la comunitat educativa, en continua progressió professional i humana.

VALORS

Som una escola  en la qual:

 1. Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, que facilita la seva participació en la vida del centre assumint drets i responsabilitats d’acord amb les característiques de l’edat.
 2. L’equip docent està il·lusionat, preparat, és treballador, responsable i estable (professionals vocacionals).
 3. Es fomenten les sortides, festes, visites i colònies, lligades amb l’entorn i el currículum dels alumnes.
 4. Hi ha un clima de convivència agradable i dialogant.
 5. Es facilita i impulsa el reciclatge i la formació permanent del professorat.
 6. S’imparteix l’ensenyament en català en tots els nivells educatius i que promou l’estima per la nostra cultura i el nostre marc geogràfic.
 7. Es treballa per a la diversitat sociocultural del seu alumnat i afavoreix la seva integració i participació en la Comunitat Educativa.
 8. Es disposa d’un bon nivell de participació i col·laboració de les famílies en la vida del centre.
 9. Hi ha un departament d’Orientació Educativa compromès, responsable, experimentat i competent.
 10. S’educa per a la sostenibilitat, potenciant la reducció, el reciclatge i la reutilització dels materials.
 11. S’afavoreix  l’educació per al desenvolupament.
 12. Es disposa d’unes instal·lacions adequades a la normativa vigent, sense barreres arquitectòniques, amb aules acollidores i ben equipades; aula d’informàtica, aula de música i d’audiovisuals…